Ryo 02

From Dream Cancel Wiki
Jump to navigation Jump to search

Movelist

Throws

1. Tani Otoshi - b/f+C


2. Tomoe Nage - b/f+D

Command Normals

1. Hyouchuu Wari - f+A


2. Joudan Uke - f+B


3. Gedan Uke - df+B

Special Moves

1. Ko'ou Ken - qcf+P


2. Mouko Rajin Setsu - qcf+K


3. Zanretsu Ken - f b f+P


4. Kohou - dp+P


5. Hien Shippuu Kyaku - hcb+K

DMs

1. Haou Shoukou Ken - f hcf+P


2. Ryuuko Ranbu - qcf hcb+P


SDMs

1. Ryuuko Ranbu - qcf+C~A


HSDMs

1. Tenchi Haou Ken - qcfx2+AC


Notes