EX Iori Move Metadata

From Dream Cancel Wiki
Revision as of 23:14, 22 February 2013 by Kane317 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Move Damage Stun Startup On Guard Remarks
s.A 25 3 4 +1
d.A 25 3 5 0
Far A 25 3 6 +4
j.A 45 3 6 -
hop A 40 3 5 -
s.B 30 3 5 +2
d.B 30 3 4 0
Far B 30 3 6 -1
j.B 45 3 5 -
hop B 40 3 5 -
s.C 70 7 3 -2
d.C 70 7 6 -4
Far C 80 7 8 -4
j.C 72 7 9 -
hop C 70 7 9 -
s.D 80 8 7 -1
d.D 80 7 6 -22
Far D 80 7 9 -2
j.D 70 7 6 -
hop D 68 7 6 -
st.CD 75 10 11 -5
j.CD 90 8 13 -
hop CD 80 8 12 -
Yumebiki1 40 4 9 -5
Yumebiki2 60 6 - -7
Gofu In 70 6 24 -3
Gofu In 70 4 24 -3
Yuri Ori 55 4 5 -
Sakahagi 100 0 1 - Throw
GCCD 4 0 13 -15 Startup vs Wk 13, St 17, J Atk 17
A Yamibarai 65 4 16 -3 Close
C Yamibarai 70 4 13 -11 Close
A Oniyaki1 70 6 6 -23
A Oniyaki(forefront) 35 3 - -
C Oniyaki1 50 4 6 -
C Oniyaki2 50 4 - -
C Oniyaki3 25 3 - 36 Whiff 38
Aoibana1 30 2 9,15 -9,-12 A,C
Aoibana2 45 2 - -10,-13 A,C
A Aoibana3 70 6 - -11
C Aoibana3 90 6 - -18
Kototsuki In1 30 0 20 - Close
Kototsuki In2 5 0 - -19
Kototsuki In3 125 0 - -
Kuzukaze 0 0 13 - As 1 hit, +12, Whiff 46
EX Yamibarai1 50 0 22 -2 Close
EX Yamibarai2-7 4 0 - -
EX Oniyaki1 30 0 4 -
EX Oniyaki2,4,6 40 0 - -
EX Oniyaki3,5 30 0 - -
EX Oniyakiき7 50 0 - -39
EX Aoibana1 50 0 13 -4
EX Aoibana2 70 0 - -13
EX Aoibana3 80 0 - -18
EX Kototsuki In1 4 0 8 -18
EX Kototsuki In2 130 0 - -
EX Kuzukaze 0 0 13 - As 1 hit, +15, Whiff 50
Yaotome1 0 0 38(10) -12 Close, Freeze 29
Yaotome2-3 10 0 - -
Yaotome4-7 16 0 - -
Yaotome8 20 0 - -
Yaotome9 100 0 - -
→Saiki1 0 0 - -
→Saiki2-6 10 0 - -
→Saiki7 40 0 - -
Yamisogi1 60 0 34(5),40(11) - Freeze 29
Yamisogi2 60 0 - -6 A,C
Yamisogi3 100 0 - -
EX Yaotome1 0 0 32(3) -12 Close, Freeze 29
EX Yaotome2,3 20 0 - -
EX Yaotome4-7 40 0 - -
EX Yaotome8 20 0 - -
EX Yaotome9-12 10 0 - -
EX Yaotome13 50 0 - -
Homurahotogi 480 0 68(18) - Freeze 50, Whiff all frames 109(59)


http://keykakko.wordpress.com/

Back to Frame Data Character Page